Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişiklik

 Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişiklik

‘Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere yahut Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili İçerikler:

Buna nazaran, 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı…


HABER İÇERİĞİ

‘Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere yahut Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ismi ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Ulusal Savunma Bakanlığı (MSB) Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere yahut Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’ olarak değiştirildi.

Değişiklik kapsamında, harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına yahut Ulusal Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenecek ve kefalet senedinde belirtilecek ölçü yeniden yönetmelikte yer alan masraflar dikkate alınarak tespit edilecek.

Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat fiyatları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilecek ve Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörü’nün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konulacak.

Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında yahut Ulusal Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari taraftan bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık yahut başka nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri tahsil müddetince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan masrafları kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, yasal temsilcilerine ve kefalet senedindeki ölçüsü aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilecek.

Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça yönetmeliğe uygun olarak hesaplanan tazminat meblağı, öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Ulusal Savunma Bakanlığı’na gönderilecek.

Taksitlendirme mühleti azami 5 yıl

Tahsil masrafından doğan alacaklar, faizleriyle birlikte tahsil edilecek. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Ulusal Savunma Bakanlığı’ndan görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilecek.

Anapara borcunun taksitlendirme müddeti azami beş yıl olacak. Ödeme zahmetinde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme müddeti uzatılabilecek.

Sıhhat nedeniyle tahsillerine devam edemeyecekleri konsey raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde, öğrencilere, kefillerine yahut yasal temsilcilerine tazminat ödettirilmeyecek.

Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden, ana yahut babalarının kamu kuruluşlarında misyon yapmaları sebebiyle sıhhat hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sıhhat masraflarına para ödemeyecek ve/veya yalnızca belli oranda ödeme yapacak bireylere, bu okullardaki tahsilleri müddetinde yapılan sıhhat masrafları için tazminat ödettirilmeyecek. Lakin yönetmelikte yer alan masrafların ilgili mevzuat yeterince zarurî olarak ödenecek olan fiyatları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan meblağlar tazminat fiyatına dahil edilecek.

Yüklenme senedi ve tazminat fiyatı hesaplamasında işçi ve amortisman masrafları ile ilaç ve tedavi sarfiyatları, kitap ve kırtasiye masrafları, öğrenci harçlıkları ve yiyecek masraflarının yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar ve eğitim öğretim sarfiyatları dikkate alınacak.

Çalışanın şahsi belgesinden takip edilecek

Öte yandan, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Çalışanının Tahsil, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, askeri okullardan ayrılacak öğrencilere yönelik tazminat hesaplarında kullanılacak bilgiler, kuvvet komutanlıkları işçi başkanlıklarınca ve okul komutanlıklarınca çalışanın şahsi evrakından takip edilecek.

İşçiye yapılan masrafların ilişkin olduğu yılın maliyet meblağlarının, ayrıldığı/ilişiğinin kesildiği tarihe getirilmesinde, 3095 sayılı Yasal Faiz ve Temerrüt Faizine Ait Kanun kararlarında belirtilen faiz oranı uygulanarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kararlarına nazaran, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından süreç yapılacak.

HABER İÇERİĞİ SONU

Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ait yönetmelikte değişiklik isimli haberimizi okudunuz, Türkiye kategorisindeki Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ait yönetmelikte değişiklik haberimizle benzerlik gösteren öbür haberler bu haberlerimizden sonra okuyabilirsiniz.

İlgili İçerikler:

Yorum Yap